MENU

Dizajn prieskumu

Metodológia

Jednotlivé štúdie sú výstupom komplexného kvantitatívneho prieskumu, ktorý bol realizovaný prostredníctvom internetového dopytovania a doplnený osobnými rozhovormi. Osobnými rozhovormi boli dopytovaní ľudia, ktorí sú ťažšie dostupní prostredníctvom internetu (starší ľudia z menších miest a obcí a s nižším vzdelaním, ale aj vrcholoví manažéri a majitelia firiem).

Vzorka

Celková vzorka, ktorá sa prieskumu zúčastnila je 1460 respondentov vo veku od 18-69 rokov. Vzorka je reprezentatívna z hľadiska pohlavia, veku, kraja, veľkosti sídla a vzdelania.
Všetky uvedené kvóty sú vzájomne previazané, tak aby bolo možné vzorku prepočítavať na celkovú populáciu Slovenska.

Internetový prieskum bol realizovaný  prostredníctvom spoločnosti Data Collect.
Osobné rozhovory boli dopytované vlastnou sieťou profesionálnych anketárov.

Spätná kontrola

Nazbierané odpovede prešli niekoľko-stupňovou kontrolou.

O prieskume

Ako rozmýšľame pri nákupoch na internete? Koľko nákupov realizujeme na internete vs. v kamennej predajni? Kto sú internetoví kupujúci jednotlivých kategórií?

VIAC

Segmentácia

V štúdiách sme rozdelili obyvateľov Slovenska do 7 skupín, na základe ich postojov k nákupom, značke, cenám, akciovým nákupom a nákupom na internete.

VIAC

Štúdie

Štúdia segmentuje kupujúcich na základe ich vzťahu k nakupovaniu, značkám, cenám, akciám a životným hodnotám. Analyzuje nákupné správanie, vzťah k médiám a reklame.

VIAC

MENU