MENU

Segmentácia

Nákupné správanie neovplyvňujú len sociodemografické faktory ako je vek, vzdelanie alebo veľkosť sídla.
Na to, ako sa pri nakupovaní správame a ako sa rozhodujeme, jednoznačne vplývajú naše postoje. Ovplyvňuje nás prostredie, kde sa pohybujeme, kde pracujeme, s kým sa stretávame.

Pri spracovávaní výsledkov prieskumu sme  identifikovali 7 základných segmentov podľa charakteristických znakov ako sú postoje k značkám, k cenám, k akciám, k životným hodnotám a frekvencií nákupov na internete. Tieto segmenty charakterizujú a kvantifikujú nákupné správanie obyvateľov Slovenska, ich vzťah k jednotlivým typom reklamy, k médiám, k email marketingu.

V rámci jednotlivých štúdií následne okrem štandardných sociodemografických kritérií porovnávame rozdiely týchto 7 segmentov v ich nákupnom správaní. Každý segment má svoj hlavný benefit, ktorý ho charakterizuje pri nakupovaní a ktorý je nevyhnutné poznať pri príprave návrhu efektívnej marketingovej komunikácie.

7 segmentov:

Racionálne impulzívni, Akcioví maniaci, Úspešní, Nerozhodní, Jednoduchí, Tradiční, Draví brandisti.
Názvy segmentov sme zvolili tak, aby čo najpresnejšie charakterizovali ich postoje a nákupné správanie.

 

 

segmentácia infografika

O prieskume

Ako rozmýšľame pri nákupoch na internete? Koľko nákupov realizujeme na internete vs. v kamennej predajni? Kto sú internetoví kupujúci jednotlivých kategórií?

VIAC

Dizajn prieskumu

Reprezentatívna vzorka 1460 respondentov vo veku 18-69 rokov. Všetky kvóty sú vzájomne previazané. Metodológia on-line kombinovaná s osobným dopytovaním.

VIAC

Štúdie

Štúdia segmentuje kupujúcich na základe ich vzťahu k nakupovaniu, značkám, cenám, akciám a životným hodnotám. Analyzuje nákupné správanie, vzťah k médiám a reklame.

VIAC

MENU